Đ𝚞́𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ 𝚋𝚘̂́ 𝚖𝚎̣ 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚝𝚒𝚎̂́𝚌 𝚝𝚊𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚌𝚞̛́ 𝚌𝚊́𝚒 𝚐𝚒̀, 𝚌𝚘́ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚟𝚞̣ 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚑𝚘̂̀𝚒 𝚖𝚘̂𝚗 “𝚔𝚑𝚞̉𝚗𝚐” đ𝚎̂́𝚗 𝚖𝚞̛́𝚌 𝚊𝚒 𝚗𝚊̂́𝚢 đ𝚎̂̀𝚞 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚗𝚐𝚘̛̀.


𝚃𝚑𝚘̛̀𝚒 đ𝚊̣𝚒 𝚋𝚊̂𝚢 𝚐𝚒𝚘̛̀, 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚘̂̉ 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚖𝚘̣̂𝚝 đ𝚊́𝚖 𝚌𝚞̛𝚘̛́𝚒 𝚝𝚒𝚎̂𝚞 𝚝𝚘̂́𝚗 𝚑𝚎̂́𝚝 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚝𝚢̉ đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚎̂́𝚖 𝚑𝚘𝚒. 𝙽𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚘́ đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚔𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚝𝚒̀𝚖 𝚌𝚊́𝚌𝚑 đ𝚎̂̉ 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚊́𝚒 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚟𝚞 𝚚𝚞𝚢.


𝚃𝚛𝚎̂𝚗 𝚖𝚊̣𝚗𝚐 𝚡𝚊̃ 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚡𝚘̂𝚗 𝚡𝚊𝚘 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚕𝚘𝚊̣𝚝 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚟𝚎̂̀ 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚚𝚞𝚊̀ 𝚌𝚞̛𝚘̛́𝚒 𝚝𝚞̛̀ 𝚋𝚘̂́ 𝚖𝚎̣, 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚒̣. 𝙷𝚘̣ 𝚜𝚊̆̃𝚗 𝚜𝚊̀𝚗𝚐 𝚋𝚘̉ 𝚛𝚊 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚢̉ đ𝚘̂̀𝚗𝚐, 𝚟𝚊̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̣𝚌 đ𝚊́ 𝚚𝚞𝚢́, 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚟𝚊̀ 𝚡𝚎 đ𝚎̂̉ 𝚝𝚊̣̆𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚗, 𝚑𝚒 𝚟𝚘̣𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚌𝚘́ 𝚟𝚘̂́𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀𝚖 𝚊̆𝚗 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚑𝚘̂𝚗.

𝙱𝚊̀𝚒 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚍𝚘 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 đ𝚊̆𝚗𝚐 𝚝𝚊̉𝚒.

𝙼𝚘̛́𝚒 đ𝚊̂𝚢, 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚞̣𝚌 𝚌𝚘́ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚟𝚞̣ 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚌𝚞̉𝚊 𝚑𝚘̂̀𝚒 𝚖𝚘̂𝚗 “𝚌𝚞̛̣𝚌 𝚐𝚊̆́𝚝” đ𝚎̂́𝚗 𝚝𝚞̛̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 𝚘̛̉ 𝙱𝚒̀𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗. 𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚕𝚘̛́𝚗 đ𝚊̆𝚗𝚐 𝚋𝚊̀𝚒 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚜𝚊𝚞:


“𝙲𝚘𝚗 𝚍𝚞̀ 𝚕𝚘̛́𝚗 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊 𝚖𝚎̣

𝚂𝚞𝚘̂́𝚝 𝚌𝚞𝚘̣̂𝚌 đ𝚘̛̀𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚋𝚊 𝚖𝚎̣ 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚖𝚊̃𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚌𝚘𝚗

𝚅𝚊̂𝚗𝚐, đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚎̂́𝚗 𝚟𝚊̀𝚘 𝚕𝚎̂̃ đ𝚊̀𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚊̣̆𝚙 𝚌𝚘̂ 𝚍𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞́ 𝚛𝚎̂̉ 𝚑𝚊̣𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚞́𝚌 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚝𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝟷𝟸 𝚗𝚊̀𝚢. 𝙲𝚘̂ 𝚍𝚊̂𝚞 𝚡𝚒𝚗𝚑 𝚡𝚊̆́𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚊̀ 𝚊́𝚘 𝚍𝚊̀𝚒 đ𝚘̉, 𝚌𝚘̂̉ đ𝚎𝚘 𝚔𝚒𝚎̂̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚒̃𝚞 𝚟𝚊̃𝚒. 𝙲𝚑𝚞́ 𝚛𝚎̂̉ 𝚋𝚎̃𝚗 𝚕𝚎̃𝚗 đ𝚞̛́𝚗𝚐 𝚌𝚊̣𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚍𝚊́𝚖 𝚗𝚘́𝚒 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚐𝚒̀ 𝚟𝚒̀ 𝚌𝚘̀𝚗 𝚋𝚊̣̂𝚗 𝚋𝚎̂ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚞̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚜𝚘̛ 𝚜𝚘̛ 𝟹 𝚝𝚢̉ đ𝚘̂̀𝚗𝚐.

𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚊 𝚗𝚘́𝚒, 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚊́𝚒 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚌𝚑𝚘̂̀𝚗𝚐, 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚑𝚊 𝚜𝚎̃ 𝚌𝚊̉𝚖 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚖𝚊̂́𝚝 𝚖𝚊́𝚝. 𝚀𝚞𝚊̉ 𝚟𝚊̣̂𝚢, 𝚌𝚞̛́ 𝚗𝚑𝚒̀𝚗 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚑𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚑𝚘̣ 𝚋𝚒̣𝚗 𝚛𝚒̣𝚗 𝚜𝚞̣𝚝 𝚜𝚞̀𝚒 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đ𝚊́𝚖 𝚌𝚞̛𝚘̛́𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚊́𝚒 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚕𝚊̀ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚖𝚎̣̂𝚗𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚊 𝚘̛̉ 𝚔𝚒𝚎̂́𝚙 𝚗𝚊̀𝚢.

𝙼𝚊̀ đ𝚊̃ 𝚕𝚊̀ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚖𝚎̣̂𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚎̂́𝚌 𝚐𝚒̀ 𝚌𝚊̉. 𝙲𝚞̉𝚊 𝚑𝚘̂̀𝚒 𝚖𝚘̂𝚗 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚜𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚜𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟹 𝚝𝚢̉ 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚒 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚜𝚊̂𝚗 𝚔𝚑𝚊̂́𝚞. 𝚅𝚊̀𝚒 𝚌𝚊́𝚒 𝚜𝚘̂̉ 𝚌𝚞̉𝚊 𝟻 𝚕𝚘̂ đ𝚊̂́𝚝 𝚝𝚑𝚘̂̉ 𝚌𝚞̛, 𝟼 𝚜𝚊̀𝚘 đ𝚊̂́𝚝 𝚗𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙. 𝚃𝚒́𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚊̂̀𝚖 𝟹0 𝚝𝚢̉ đ𝚘̂̀𝚗𝚐.


𝙶𝚒𝚊̂𝚢 𝚙𝚑𝚞́𝚝 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 𝚌𝚑𝚊̆́𝚗 𝚌𝚘̂ 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚊́𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚗𝚊̀𝚘 𝚚𝚞𝚎̂𝚗 𝚗𝚘̂̉𝚒 𝚟𝚒̀ đ𝚊̃ 𝚔𝚑𝚘́𝚌 𝚘̀𝚊 𝚕𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚜𝚊̂𝚗 𝚔𝚑𝚊̂́𝚞 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚟𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚊𝚒 𝚑𝚘̣”.

Đ𝚊̂𝚢 𝚕𝚊̀ 𝚋𝚊̀𝚒 đ𝚊̆𝚗𝚐 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉, đ𝚒́𝚗𝚑 𝚔𝚎̀𝚖 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚕𝚊̀ đ𝚘𝚊̣𝚗 𝚌𝚕𝚒𝚙 𝚐𝚑𝚒 𝚕𝚊̣𝚒 𝚌𝚊̉𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚟𝚊̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚜𝚊̂𝚗 𝚔𝚑𝚊̂́𝚞. 𝙼𝚎̣ 𝚌𝚘̂ 𝚍𝚊̂𝚞 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚟𝚊̀𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗, 𝚌𝚑𝚞́ 𝚛𝚎̂̉ đ𝚞̛́𝚗𝚐 𝚋𝚎̂𝚗 𝚌𝚊̣𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚞́𝚙 đ𝚘̛̃ 𝚖𝚎̣ 𝚟𝚘̛̣.

𝙲𝚘̂ 𝚍𝚊̂𝚞 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚚𝚞𝚊̀ 𝚌𝚞̛𝚘̛́𝚒 𝟹0 𝚝𝚢̉ đ𝚘̂̀𝚗𝚐 𝚝𝚞̛̀ 𝚋𝚘̂́ 𝚖𝚎̣

𝙽𝚐𝚊𝚢 𝚜𝚊𝚞 đ𝚘́, 𝚋𝚘̂́ 𝚌𝚘̂ 𝚍𝚊̂𝚞 𝚝𝚊̣̆𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ 𝟹 𝚝𝚢̉ 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚖𝚊̣̆𝚝, 𝟻 𝚕𝚘̂ đ𝚊̂́𝚝 𝚝𝚑𝚘̂̉ 𝚌𝚞̛̉ 𝚟𝚊̀ 𝟼 𝚜𝚊̀𝚘 đ𝚊̂́𝚝 𝚗𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙 𝚝𝚛𝚒̣ 𝚐𝚒𝚊́ 𝟹0 𝚝𝚢̉ đ𝚘̂̀𝚗𝚐. 𝚃𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚖𝚊̣̆𝚝 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 đ𝚞̛̣𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚒𝚎̂́𝚌 𝚟𝚊 𝚕𝚢 𝚟𝚊̀ 𝚘̂𝚗𝚐 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚌𝚘̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚌𝚘́ 𝚐𝚒𝚊́ 𝚝𝚛𝚒̣ 𝚕𝚘̛́𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚑𝚊𝚒 𝚌𝚘𝚗.


𝚘̂ 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚊́𝚒 𝚟𝚘̂ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚡𝚞́𝚌 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚖𝚘́𝚗 𝚚𝚞𝚊̀ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚋𝚊 𝚖𝚎̣. 𝙲𝚘̂ 𝚛𝚞̛𝚗𝚐 𝚛𝚞̛𝚗𝚐 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚖𝚊̆́𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚊̣̂𝚝 𝚔𝚑𝚘́𝚌 𝚋𝚎̂𝚗 𝚋𝚊 𝚖𝚎̣.

Đ𝚞́𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚖𝚊̀𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚘 𝚚𝚞𝚊̀ 𝚌𝚞̛𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚐𝚒𝚊́ 𝚝𝚛𝚒̣ 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚞̛̣𝚌 “𝚗𝚐𝚊̂̀𝚞” 𝚌𝚞̉𝚊 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚊̀ 𝚐𝚊́𝚒 𝚍𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘̂ 𝚍𝚊̂𝚞. 𝙳𝚊̂𝚗 𝚖𝚊̣𝚗𝚐 𝚝𝚘̉ 𝚛𝚊 𝚟𝚘̂ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̃𝚗𝚐 𝚖𝚘̣̂ 𝚟𝚎̂̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚖𝚘́𝚗 𝚚𝚞𝚊̀ 𝚖𝚊̀ 𝚌𝚘̂ 𝚍𝚊̂𝚞, 𝚌𝚑𝚞́ 𝚛𝚎̂̉ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗. 𝙷𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚊̣𝚒, 𝚜𝚞̛̣ 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚐𝚊̂𝚢 𝚌𝚑𝚞́ 𝚢́ 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚖𝚊̣𝚗𝚐 𝚡𝚊̃ 𝚑𝚘̣̂𝚒.

- link gốc : https://baophapluat.online/2020/12/chu-re-xiu-ngay-trong-le-cuoi/?fbclid=IwAR0WnBOK4fP-FURCSrcrnPKNtUSzmktgMrk2yqOW2n0EiOcGEuBZvCzsZX0

  =======================================